Lausuntopyyntö: Infra- ja maarakentamisen ympäristövaikutukset ja niiden hallinta (RTS 24:15)

Pyydämme lausuntoja infra- ja maarakentamisen ympäristövaikutuksia ja niiden hallintaa käsittelevästä ehdotuksesta .

Infra- ja maarakentamisen ympäristövaikutukset ja niiden hallinta -asiakirjassa kuvataan infrarakentamisen ja talonrakentamisen maanrakennustöiden tyypillisimmät ympäristövaikutukset sekä niiden hallintakeinot. Tavoitteena on luoda kokonaiskuva kaikista ympäristönäkökohdista ja mahdollisista vaikutuksista, jotta hankekohtaisessa suunnittelussa ja rakentamisessa voidaan huomioida ne ja ottaa käyttöön tarpeelliset toimenpiteet negatiivisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Sisältö julkaistaan erillisenä ohjeena Infra- ja MaaRYLiin.

Ehdotuksen on laatinut PT 21 InfraRYL ja MaaRYL valvova toimikunta.

Lausuntojen viimeinen palautuspäivä on 30.8.2024.

Lisätiedot

Saara Lehtonen
tuotepäällikkö, Rakennustieto Oy
saara.lehtonen@rakennustieto.fi

Toimikuntien lausuntopyynnöt

Rakennustietosäätiön toimikunnissa työskentelee vuosittain satoja asiantuntijoita, jotka etsivät ratkaisuja kiinteistö- ja rakentamisalan ajankohtaisiin kysymyksiin ja edistävät hyvien käytäntöjen yleistymistä. Toimikunnissa ovat edustettuina kiinteistö- ja rakentamisalan paras asiantuntemus sekä alan eri osapuolien näkemykset. Toimikunnissa tuotetut sisällöt julkaistaan kaikkien käyttöön Rakennustieto Oy tietotuotteissa ja -palveluissa.

Toimikuntatyöskentelyn tueksi tai toimikuntatyönä laadituista sisällöistä pyydetään tarvittaessa lausuntoja. Avoimeen lausuntopyyntöön voi vastata kaikki, joilla on sisältöön vaikuttavaa näkökulmaa, osaamista tai ammattitaitoa.


Oliko sisältö hyvä?

Timanttia 0
Mahtava 0
Neutraali 0
Pettymys 0


Luotettavalla tiedolla mahdollistamme kestävästi rakennetun ympäristön