Pyydämme lausuntoja Infra- ja MaaRYLin vaahtolasimurskerakenteita koskevien lukujen päivityksiä käsittelevästä ehdotuksesta. Ehdotuksen on laatinut Rakennustietosäätiö RTS:n asettama toimikunta TK 466 Infra/MaaRYL Vaahtolasimurskerakenteet.

Lausuntojen viimeinen palautuspäivä on 21.4.2024.

Lausuntopyynnön kohde

Lausuntopyynnön kohteena oleva ehdotus sisältää seuraavat luvut:

181145 Vaahtolasimurskepenkereet, InfraRYL, päivitysesitys
181145 Vaahtolasimurskepenkereet, MaaRYL, päivitysesitys
14213 Routasuojaus vaahtolasimurskeella, InfraRYL, uusi luku
14213 Routasuojaus vaahtolasimurskeella, MaaRYL, päivitysesitys.

Toimikunta on havainnut tarpeen lisätä Infra- ja MaaRYLin lukuihin 18320 Alkutäytöt ja 18330 Lopputäytöt sisältöä keventeiden käytöstä putkijohtokaivantojen täytöissä. Tätä sisältöä ei kuitenkaan tässä vaiheessa vielä esitetä, koska täydennys tulee tehdä siten, että siinä huomioidaan myös muut soveltuvat kevennemateriaalit.

Lisätiedot

Saara Lehtonen
tuotepäällikkö, Rakennustieto Oy
saara.lehtonen@rakennustieto.fi

Toimikuntien lausuntopyynnöt

Rakennustietosäätiön toimikunnissa työskentelee vuosittain satoja asiantuntijoita, jotka etsivät ratkaisuja kiinteistö- ja rakentamisalan ajankohtaisiin kysymyksiin ja edistävät hyvien käytäntöjen yleistymistä. Toimikunnissa ovat edustettuina kiinteistö- ja rakentamisalan paras asiantuntemus sekä alan eri osapuolien näkemykset. Toimikunnissa tuotetut sisällöt julkaistaan kaikkien käyttöön Rakennustieto Oy tietotuotteissa ja -palveluissa.

Toimikuntatyöskentelyn tueksi tai toimikuntatyönä laadituista sisällöistä pyydetään tarvittaessa lausuntoja. Avoimeen lausuntopyyntöön voi vastata kaikki, joilla on sisältöön vaikuttavaa näkökulmaa, osaamista tai ammattitaitoa.


Oliko sisältö hyvä?

Timanttia 0
Mahtava 1
Neutraali 0
Pettymys 0