KIRA-kasvuohjelman kokoama alan yhteinen ja avoin kehityskartta kokoaa yhteen yritysten, tutkimus- ja oppilaitosten, kuntien ja muiden kehittäjäorganisaatioiden kehittämistoimia.

Kiinteistö- ja rakentamisalalla kehitetään paljon, mutta kehittämistoimia ja -hankkeita ei ole kerätty yhteen. KIRA-kasvuohjelman kehityskarttaan voi jokainen alan toimija viedä haluamiaan omia kehittämistoimia. Kehityskartan avulla voidaan osoittaa, että alaa kehitetään aktiivisesti. Muiden kehittämisestä voi myös hyötyä itse ja alan tai eri alojen toimijat voivat yhdistää osaamisensa, jotta kehittämistä ei tehtäisi yksin siiloissa.

Kehitystoimet on jaoteltu KIRA-kasvuohjelman kolmeen pääteemaan, jotka ovat vihreä siirtymä, digitalisaatio ja tuottavuus sekä arvonluonti läpi elinkaaren.

Työkaluja, ohjeita, tietoa ja testausta alan kehittämiseksi

Rakennustietosäätiö RTS sr on ollut mukana suunnittelemassa ja kehittämässä kehityskarttaa KIRA-kasvuohjelman ja KIRA-foorumin kautta. RTS:n omat hankkeet löytyvät jo alustalta. Tavoitteena on vielä sinne jatkossa myös uudet yhteiset kehittämistoimet. Rakennustietosäätiö on yleishyödyllinen toimija, joka yhdessä verkostojensa kanssa kehittää laadukasta ja kestävää rakennettua ympäristöä, jossa ihminen voi hyvin.

Olemme itse vieneet omia kehittämishankkeita alustalle, jotta niistä tiedettäisiin laajemmin ja niistä hyötyisi koko ala. Olemme avoimia keskustelulle ja uusille kehittämistoimille, joihin voisimme tarttua yhdessä alan tai alan ulkopuolelta tulevien osaajien kanssa, toteaa tutkimusjohtaja Tommi Arola.

Rakennustietosäätiön kehittämishankkeet kehityskartalla

KouluKunto

  • Tavoite on tuottaa kattavasti ja monipuolisesti, sekä uutta että kokoavaa, tutkimustietoa koulurakennusten rakenteiden ja talotekniikan kunnosta sekä sisäilmaston laadusta. Hanke pyrkii antamaan todenmukaisen ja kattavan kuvan koko oppilaitosrakennuskannasta. Hankkeen tuloksia on odotettavissa lokakuun loppuun mennessä.

UURAKET

  • Tavoite on selvittää ja koota laajasti tietoa rakennusosien ja -tuotteiden uudelleenkäytön mahdollisuuksista ja reunaehdoista. Hankkeessa kootaan ja arvioidaan sovellettavaa tietoa uudelleenkäytettävien rakennusosien ominaisuuksien ja kunnon arviointiin, tutkimiseen ja testaamiseen sekä tutkimus- ja testaustulosten tulkintaan. Hankkeessa selvitetään uudelleenkäytettävien rakennusosien lähtötietojen ja aikaisempien vuosikymmenten suunnittelu- ja mitoitusperusteita sekä niiden suhdetta nykypäivän vaatimuksiin.

Kaupunki 3.0

  • Kaupunki 3.0 -hankkeen tavoitteena on rakennetun ympäristön, liikenne- ja energiatoimialoja ylittävän dataekosysteemin perustan luominen ja dataa mallintavan ja sen tehokkaampaa käyttöä mahdollistavan virtuaaliympäristön pilotointi. Hankkeessa keskitytään löytämään energiaoptimoinnin käyttötapaukset ja yli toimialarajojen keskusteluyhteys energiaoptimoinnin toteuttamiseen digitalisaation keinoin. Varsinainen hanke kestää vuoden loppuun, mutta sen datayhteistyön kehittäminen jatkuu Rakennustietosäätiön toiminnassa. 

Toimiva talo, asuinkerrostalokohteet

  • Yhteiskehittämisellä tuotetaan ohje ja tarkastuslista, joka konkreettisella tavalla tukee elinkaarensa aikana hyvin ja pitkään toimivien asuinkerrostalokohteiden tilaamista ja suunnittelua keskittyen tilallisen ja toiminnallisen laadun aiheisiin. Toimiva talo -ohje mahdollistaa toimivuuden laajoihin aiheisiin liittyvien kohdekohtaisten tavoitteiden määrittelyn ja seurannan: tarkastettavat kohteet liittyvät muun muassa rakennuksen joustavuuteen, viihtyisyyteen, ylläpitoon ja huollettavuuteen, käyttöturvallisuuteen ja esteettömyyteen. Tulos on konkreettisesti alaa palveleva: RT 103602 Toimiva talo. Asuinkerrostalokohteet.

Joustavan rakennuksen arviointi

  • Tavoitteena oli tuottaa määrittelyn ja arvioinnin menetelmiä ja -kriteereitä rakennusten muunneltavuudelle ja monikäyttöisyydelle asuinrakennuksiin sekä toimistorakennuksiin liittyen. Hanke tuki joustavuuden osalta Ympäristöministeriön alaisena toimivaa elinkaariominaisuuksia tarkastelevaa asiantuntijaprosessia ja  -ryhmää. Hanke loi perustaa, määritti lähtökohtia ja tarjosi kriteerivaihtoehtoja sekä indikaattoriesimerkkejä Ympäristöministeriön asiantuntijaryhmälle rakennusten joustavuuteen liittyen. Tulos on joustavuuden arvioinnin kysymyksiä esiin tuova raportti esimerkkikohteineen, joka julkaistaan RTS:n kautta syksyllä 2023.

Kehittäminen kartalle

Kehityskartalle voi jokainen organisaatio tuoda itse kehittämishankkeensa, mutta tukea ja apua on myös tähän tarjolla: mona.autio(a)rt.fi tai mia(a)kirafoorumi.fi


Oliko sisältö hyvä?

Timanttia 0
Mahtava 0
Neutraali 0
Pettymys 0