Kaikilla työntekijöillä on oikeus lain ja työehtosopimusten mukaisiin työehtoihin

Työperäisellä hyväksikäytöllä tarkoitetaan sitä, että heikossa asemassa olevaa työntekijää käytetään hyväksi taloudellisen hyödyn saavuttamiseksi.

Työperäistä tai työvoiman hyväksikäyttöä on, jos työntekijän työehdot ovat huonot, kuten pitkät työpäivät, alipakkaus tai työskentely huonoissa ja/tai turvattomissa työoloissa. Tilanteet vaihtelevat alipalkkauksesta ja työsyrjinnästä aina vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin, kuten pakkotyöhön. Työntekijällä itsellään on myös hyvin rajalliset mahdollisuudet muuttaa tilannetta. Usein uhriksi on vaarassa joutua ulkomaalainen työntekijä, jolloin käytetään hyväksi henkilön puutteellista tietoa suomalaisen työelämän säännöistä tai tämän huolta omasta työ- ja oleskeluluvasta. Riskiä lisää myös kielitaidon puute.

Keinoja tunnistaa ja estää työperäinen hyväksikäyttö

Kiinteistö- ja rakentamisala on yksi aloista, jolla työperäistä hyväksikäyttöä esiintyy. Alalla käytetään alihankintaa, ja työntekijöinä on paljon ulkomaalaisia.  

Alalla työperäiseen hyväksikäyttöön halutaan puuttua. Rakennustietosäätiössä on perustettu joulukuussa 2023 toimikunta: TK 470 Työvoiman hyväksikäytön torjunta. Toimikunnan tehtävänä on laatia ohjekortti, jossa tuodaan esille keinoja, joilla rakennushankkeen eri vaiheissa työperäistä hyväksikäyttöä voidaan tunnistaa ja estää.

Ohjekortti sisältää myös toimintaohjeita, kuinka toimia, jos epäilee hyväksikäyttöä. Ohjeet on tarkoitettu rakennuttajille, pääurakoitsijoille, taloyhtiöille sekä muille tilaaja-asemassa oleville tahoille varmistamaan, ettei omalla toiminnallaan mahdollista työntekijöiden hyväksikäyttöä.

Toimikunnassa on ilahduttavan paljon monipuolista osaamista. Meillä on ihmisiä rakennushankkeen eri vaiheista, alan järjestöistä sekä lainsäädännön ja valvonnan tehtävistä. Aihetta on pystytty tarkastelemaan kokonaisvaltaisesti ja monelta eri kannalta, tuotantoa unohtamatta.

Heli Niemi, toimikunnan sihteeri, Rakennustieto Oy

Toimikunta koostuu rakennustuotannon ja -hankkeiden parissa työskentelevistä ammattilaisista. Toimikunnan puheenjohtajana toimii Toni Malmström Rakennusliitosta ja sihteerinä Heli Niemi Rakennustiedosta.  Toimikunnan jäseniä ovat Börje Lindeman (EKE-Rakennus Oy), Diana Råman (Talonrakennusteollisuus ry), Hanne-Emilia Lempinen (Hartela Etelä-Suomi Oy), Juho Kess (RAKLI), Jussi Sakari (YIT Housing Oy), Merja Rukko (Helsingin kaupunki, asuntotuotantopalvelu) ja Tommi Pihlajamäki (Rakennustieto Oy).

Tarve ohjekortille nousi alalta

Tarve ohjekortille, jonka sisältö tuotettaisiin yhdessä alan kanssa toimikuntatyönä kumpusi alan asiantuntijoilta.

Syyskuussa 2023 Rakennustieto järjesti yhteistyössä Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry:n, Rakennusteollisuus RT:n, Rakennusliiton ja YK:n yhteydessä toimivan Euroopan kriminaalipolitiikan instituutin HEUNIn kanssa työpajan, jossa tuotiin esille ja kartoitettiin, miten työvoiman hyväksikäyttöä esiintyy rakennusalalla ja koottiin tarpeita, joihin ohjekortin tulisi vastata.

EU:n lainsäädännöstä tulee myös kiinteistö- ja rakentamisalaa velvoittavia valvonta- ja raportointidirektiivejä, jotka vaikuttavat muun muassa alihankintaketjujen valvontaan. Sääntelyn tuomat velvoitteet toimivat vain, jos alan toimijat, asiakkaat ja sidosryhmät sitoutuvat vastuulliseen ja kestävään toimintaan.

Yhteiset alalla sovitut ja laaditut ohjeet ja niiden noudattaminen edistävät tervettä kilpailua ja reiluja työoloja sekä auttavat torjumaan harmaata taloutta ja talousrikoksia.

Mielestäni ohjekortin mukainen toiminta on väylä kohti yhdenvertaisempaa maailmaa, jossa kaikkien olisi parempi olla ja työskennellä.

Heli Niemi


Oliko sisältö hyvä?

Timanttia 0
Mahtava 0
Neutraali 0
Pettymys 0


Luotettavalla tiedolla mahdollistamme kestävästi rakennetun ympäristön