KIVA! Kohti vastuullisempaa kiinteistö- ja rakentamisalaa

Kiinteistö – ja rakentamisalalla vastuullisuus on yhä merkittävämmässä roolissa. Tämä näkyy esimerkiksi hankkeiden rahoituksessa ja sijoittajien päätöksenteossa. Rakennustietosäätiössä on käynnistänyt Kiinteistökohtaiset vastuullisuuskriteerit (KIVA) -hanke, jonka tavoitteena on luoda edellytyksiä kiinteistö- ja rakentamisalan toimijoille vastata vastuullisuusvaateisiin. 

Innovatiivinen hanke keskittyy erityisesti kiinteistökohtaisten vastuullisuuskriteerien tunnistamiseen ja kehittämiseen asuntorakentamisessa. Hanke toteutetaan yhteistyössä KPMG:n ja Rakennustieto Oy:n kanssa. Hanketta rahoittaa Rakennustietosäätiön lisäksi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) vuosina 2024–2025. 

Vastuullisuuden eri osa-alueille selkeät kriteerit

Kiinteistö- ja rakentamisalan nykyisessä vaikeassa tilanteessa riittää sekä taloudellisia että toimintaympäristön muutoksiin liittyviä ratkaistavia kysymyksiä. Monet ajankohtaiset toimintaympäristön muutokset kuten ilmastokriisi, käyttäjäkeskeisyys, kiertotalouden vaade ja kyberriskit kytkeytyvät alalla vastuullisuuteen. Rahoitus- ja sijoitusmarkkinoilla vastuullisuudessa käytetään lyhennettä ESG (Environmental, Social ja Governance), joka kattaa toimet ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun sekä hyvän hallinnon osa-alueilla. Vastuullisuus koostuu kuitenkin laajasta määrästä vaikuttavia tekijöitä, jotka ovat erilaisia eri toimialoilla. 

Kiinteistökohtaiset vastuullisuuskriteerit (KIVA) hankkeessa tarkastellaan näitä tekijöitä kiinteistökohtaisesti, asuinkerrostalokohteiden osalta.  Kiinteistö- ja rakentamisalalla ympäristövastuun (E) aiheet ovat alalla tunnistettuja, mutta erityisesti sosiaalisen vastuun (S) ja hyvän hallinnon (G) vastuullisuuden kriteereihin liittyy epävarmuutta kiinteistökohtaisessa vastuullisuudessa ja sen dokumentoinnissa. Tavoitteena on saavuttaa ymmärrys vastuullisuuden vaateista ja niiden huomioimisesta asuinkerrostalokohteiden osalta sekä tunnistaa olennaisimmat kiinteistökohtaiset S- ja G- aiheet ja kriteerit.   

Olemme keskustelleet laajasti alan kanssa, erityisesti asuntorakentamisen toimijoiden ja rahoittajien kanssa. Keskustelut vahvistivat käsityksiämme siitä, että vastuullisuuskriteereiden tarkastelua kiinteistökohtaisella tasolla on alalle juuri nyt merkittävää ja tarpeellista tehdä.

Sini Saarimaa, tutkimusjohtaja, Rakennustietosäätiö

Keskusteluissa nousi esille erityisesti rahoittajien kohtaama ristiriita siitä, että heiltä vaaditaan yhä yksityiskohtaisempaa ESG-tietojen arviointia, vaikka asuntotuotantoa toteuttavien toimijoiden mahdollisuus ja valveutuneisuus tarjota näitä tietoja vaihtelee.  

Tavoitteet saavutetaan laajalla yhteistyöllä

Kiinteistökohtaisia vastuullisuuskriteerejä tuotetaan osallistamalla hankkeeseen alan asiantuntijoita ja toimijoita. Monipuoliset ja laajat näkökulmat takaavat tiedon laatua ja luotettavuutta. KIVA-hankkeessa hyödynnetään Rakennustietosäätiön toimikuntatyöskentelyn tapaa.

Tavoitteet

Tavoitteena ymmärrys vastuullisuuden vaateista ja niihin vastaamisesta
Tavoitteena kiinteistökohtaisten vastuullisuuskriteerien tunnistaminen.
Tavoitteena keskusteluttaa laajasti ARA-yhteisöjä ja KIRA-alan toimijoita ja asiantuntijoita vastuullisuuden aiheista, lisätä näin tietoisuutta ja kehittää alaa.

Toimikunnassa tehtävän työn lisäksi hankkeessa halutaan luoda alalla vastuullisuudesta yleisempää keskustelua. Hankkeen aikana järjestetään kaikille avoimia tilaisuuksia, joissa laaja-alainen yhteistyö korostuu. Alan näkökulmat ovat tärkeitä huomioida, jotta kriteereihin on helpompi sitoutua.  

Kohti kestävää tulevaisuutta ja kestävyyttä parantavia innovaatioita

KIVA-hankkeelta odotetaan merkittäviä hyötyjä koko kiinteistö- ja rakentamisalalle. Lisäksi hankkeen tulokset tukevat Suomen tavoitetta hiilineutraaliudesta, edistäen samalla käyttäjien ja yhteiskunnallisten aiheiden huomiointia sekä eettisten hallintotapojen toteuttamista ja niistä viestimistä.

RTS-konsernin tavoitteena on kehittää tietotuotteita ja -palveluja, joista on hyötyä koko alalle. KIVA-hankkeessa tuotetaan kriteeristö, jota voi hyödyntää suomalaisen asuntorakentamisen arjessa. Ne tukevat kiinteistökohtaisissa vastuullisuustavoitteissa sekä vastuullisuuden osoittamisessa.

Markku Hedman, yliasiamies, Rakennustietosäätiö RTS

Hanke ei ainoastaan vastaa nykyisiin tarpeisiin, vaan myös luo perustan tulevaisuuden innovaatioille ja kehitykselle KIRA-alalla.


Oliko sisältö hyvä?

Timanttia 0
Mahtava 2
Neutraali 2
Pettymys 0


Luotettavalla tiedolla mahdollistamme kestävästi rakennetun ympäristön