Kestävän ympäristön toteuttaminen on rakentamisen tämän hetken ylivertaisesti tärkein haaste. Ekologian lisäksi kestävä rakentaminen ja käyttö tarkoittaa ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin turvaamista. Kestävän rakentamisen taustalla vaikuttaa siten kaksi yhtä tärkeää näkökulmaa. Kyse on sekä ihmisen ja luonnon välisen tasapainon palauttamisesta, että ihmisen moninaisia henkisiä ja fyysisiä tarpeita vastaavan rakennetun ympäristön toteuttamisesta.

Kestävän rakentamisen toteuttaminen edellyttää siten kokonaisvaltaista näkemystä. Kyse on suunnitteluun, toteutukseen ja käyttöön liittyvien tekijöiden yhteisvaikutuksesta sekä luontoon, ihmiseen että yhteisöön. Sosiaalinen ulottuvuus kestävässä rakentamisessa tarkoittaa ratkaisuja, jotka vahvistavat ihmisten hyvinvointia ja tukevat yhteisöllisyyttä. Lisäksi kestävä rakentaminen tukee yksilöiden tasa-arvoisen osallistumisen ja käytön mahdollisuuksia. Kulttuurisesta näkökulmasta oleellista on vaalia aineellista ja aineetonta kulttuuriperintöä sekä luoda edellytyksiä uusien kulttuurisen toiminnan muotojen kehittymiselle.

Pride-kuukausi on nostanut hienolla tavalla esille tasa-arvon merkityksen yhteisöissä ja ihmisten välisissä suhteissa. Rakennetulla ympäristöllä on merkittävä vaikutus yhdenvertaisuuden toteutumiseen. Inhimillisten arvojen kunnioittaminen ja yksiöllisten eroavaisuuksien hyväksyntä ovat edellytyksiä kaikkien tasaveroisella tavalla käytettävissä olevan ja kulttuurisessa mielessä avoimen rakennetun ympäristön kehittymiselle. Samalla mahdollistuu rakennetun ympäristön ominaisuuksien monipuolistuminen sekä kulttuurinen rikkaus. Tavoitteena on käyttäjien yksilöllisyyden huomioiminen, kohtaamisen helpottaminen, identiteetin vahvistaminen sekä yhteisöllisten verkostojen muodostumisen edistäminen, toteaa Rakennustietosäätiön yliasiamies Markku Hedman.


Oliko sisältö hyvä?

Timanttia 0
Mahtava 0
Neutraali 0
Pettymys 0