Sisäilmastoseminaarissa 12. maaliskuuta julkaistu Rakennustietosäätiö RTS:n ja AFRY Buildings Finland Oy:n toteuttama kyselytutkimus valottaa kiinteistö- ja rakentamisalan asiantuntijoiden näkemyksiä ja suhtautumista rakennusosien uudelleenkäyttöön ja siihen liittyviin mahdollisiin sisäilmariskeihin.

Marras-joulukuussa toteutetun kyselytutkimuksen mukaan rakennusosien uudelleenkäyttö ja sen huomioiminen rakennushankkeissa on kasvamassa. Kyselyyn vastasi 121 alan asiantuntijaa, joiden arvion mukaan uudelleenkäyttö tulee lisääntymään heidän työssään, ja erityisesti tuoteryhmissä kalusteet, ovet ja ikkunat, teräsrakenteet sekä tiilet.

Selkeät ohjeistukset ja suunnitteluperiaatteet uudelleenkäytettävien materiaalien turvalliseen käyttöön

Rakennusosien uudelleenkäytön esteitä ja ajureita on tutkittu kansainvälisesti laajalti. Uudelleenkäytön esteiksi on tunnistettu kokemukset uudelleenkäytön riskeistä, jotka liittyvät materiaalien kelpoisuuden ja soveltuvuuden selvittämiseen ja todentamiseen sekä terveellisyys- ja turvallisuusseikkoihin.

Turvallisen rakennusosien ja materiaalien uudelleenkäytön tavoite on, että materiaalien ja tuotteiden riskit ihmisille ja ympäristölle tunnetaan ja ne ovat ennakoitavissa sekä hallittavissa koko rakennuksen elinkaaren ajan.

Kyselyssä asiantuntijat nostavat esille huolen sisäilman laadun riskeistä. Vastaajista noin 70 % kokee, että uudelleenkäytettäviin materiaaleihin liittyy terveysriskejä, kuten vaaralliset aineet tai epäpuhtaudet. Vastaajista yli 90 % katsoi, että selkeät ohjeistukset ja suunnitteluperiaatteet ovat olennaisia uudelleenkäytettävien materiaalien turvalliseen käyttöön, erityisesti sisäilmanäkökulmasta.

Myös aiemmissa tutkimuksissa ja kirjallisuuskatsauksissa on tunnistettu sama. Alan näkemykset ja tutkimustulokset korostavat tarvetta kehittää selkeämpiä ja yhtenäisempiä ohjeita ja toimintamalleja, jotka mahdollistavat uudelleenkäytettävien materiaalien turvallisen ja luotettavan käytön rakentamisessa.

Kyselyn vastausten perusteella asiantuntijat tarvitsevat myös tietoa ja osaamisen vahvistamista uudelleenkäytettävien rakennusosien ominaisuuksien ja kunnon tutkimiseen, riskien arviointiin ja suunnitteluun sisäilmanäkökulmasta.

Kestävät ratkaisut vaativat tutkimusta ja käytännön kokemusta

Ilmastonmuutoksen ja luontokadon seurauksena rakennusosien uudelleenkäyttöä kohtaan on vahvasti kasvavaa kiinnostusta. Lainsäädäntö ohjaa rakentamista vähähiiliseksi ja kannustaa yhä enemmän materiaalien uudelleenkäyttöön

Alan asiantuntijoiden vastauksissa nousi esille tarve kehittää yhtenäisiä ohjeistuksia, jotka tukevat terveellisten sisäympäristöjen toteuttamista samalla, kun edistetään rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöä. Ohjeistuksen ja alan yhteisten käytäntöjen lisäksi myös viranomaistoiminta ja säädöskehikko edellyttävät kehittämistä, jotta uudelleenkäyttö olisi laaja-alaista.

Rakennusmateriaalien kiertotalouden ratkaisujen yleistyessä, tulee erityisesti terveellisyyteen ja turvallisuuteen liittyvät riskit tunnistaa ja arvioida. Tutkimukseen ja käytännön kokemukseen pohjautuvan tiedon avulla voidaan kehittää riskien tunnistamiseen ja hallintaan soveltuvia ratkaisuja, joiden avulla taata uudelleenkäytettävien rakennusosien turvallinen käyttö.

Suomessa ja kansainvälisesti on käynnissä hankkeita, mitkä sivuavat uudelleenkäytön sisäilmanäkökulmia. Rakennustietosäätiön UURAKET-hankkeessa kootaan ja tuotetaan tietoa rakennusosien uudelleenkäytön kelpoisuuden ja soveltuvuuden selvittämisestä sekä rakennesuunnittelusta. Hankkeessa tehdään muun muassa aineistoanalyysi rakennusosien epäpuhtauksista ja niiden mahdollisista vaikutuksista sisäilmaan.


Oliko sisältö hyvä?

Timanttia 0
Mahtava 0
Neutraali 0
Pettymys 0