Uudelleenkäytettävien rakennusosien käytön edistäminen talonrakentamisessa UURAKET -hanke
Hankkeen päätoteuttaja: Rakennustietosäätiö RTS sr. Osatoteuttajat: Aalto-yliopisto, AFRY Buildings Finland Oy, A-insinöörit, Eurofins Expert Services Oy, Ideastructura Oy, Sitowise Oy, Työterveyslaitos ja Ytekki Oy

Hankkeen rahoittajat (t&k-hankinta, rahoitus tai apuraha): Ympäristöministeriö, NextGenerationEU, Rakennusmestarien säätiö sr., Business Helsinki / Helsingin kaupungin kiertotalouden klusteriohjelma, Senaatti-kiinteistöt, Oulun kaupunki, Talonrakennusteollisuus, Vantaan kaupunki, Suunnittelu- ja konsulttiyritykset SKOL ry, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL

Hankkeen arvioitu aikataulu: 3/2023 - 9/2025

Rakennuspurkumateriaalien määrää ja haitallisuutta voidaan vähentää ja hyödyntämiskelpoisuutta lisätä rakennusosien uudelleenkäytöllä, mitä edistämällä voidaan myös vähentää osaltaan rakentamisessa neitseellisten raaka-aineiden käyttöä ja vähentää välillisesti CO2-päästöjä uudis- ja korjausrakentamisessa. Uudelleenkäytössä rakennusosa käytetään vastaavaan tai lähes vastaavaan käyttötarkoitukseen, mihin sen alun perin on suunniteltu.

Uudelleenkäytettävien rakennusosien- ja tuotteiden tulee soveltua suunniteltuun rakennuskohteeseen ja soveltua sen olennaisiin teknisiin vaatimuksiin. Uudelleenkäytettävän rakennusosan soveltuvuus aiottuun rakennuskohteeseen on aina arvioitava erikseen. Näihin tilanteisiin ei kuitenkaan ole ohjeita siitä, miten uudelleenkäytettävien rakennusosien tekniset ominaisuudet tulisi arvioida, tutkia, testata ja todentaa sekä kelpoisuus osoittaa rakennuspaikkakohtaisella varmentamisella.

Rakennustietosäätiön RTS:n johtamassa UURAKET-hankkeessa selvitetään ja kootaan laajasti tietoa rakennusosien ja -tuotteiden uudelleenkäytön mahdollisuuksista ja reunaehdoista. Hankkeessa kootaan ja arvioidaan sovellettavaa tietoa uudelleenkäytettävien rakennusosien ominaisuuksien ja kunnon arviointiin, tutkimiseen ja testaamiseen sekä tutkimus- ja testaustulosten tulkintaan. Hankkeessa selvitetään uudelleenkäytettävien rakennusosien lähtötietojen ja aikaisempien vuosikymmenten suunnittelu- ja mitoitusperusteita sekä niiden suhdetta nykypäivän vaatimuksiin.

Hankkeessa kootaan käyttöikäarviointiin liittyvä teoria- ja käytännön tieto eri esimerkkimateriaaleille sekä tehdään kokeellinen tutkimus ja aineistoanalyysi yhdelle materiaalille. Tuloksia käytetään kirjallisuuskatsauksessa esitettyjen arviointimenetelmien validointiin tai edelleen kehittämiseen. Lisäksi tehdään laaja aineistoanalyysi ja tuotetaan uutta tietoa rakennusosien tyypillisimmistä epäpuhtauksista ja niiden päästöistä sekä vaikutuksista sisäilman laatuun.

Hankkeen tulosten avulla laaditaan uusi opas uudelleenkäytettävien rakennusosien käyttöön talonrakennushankkeen vaiheisiin sekä huomioiden myös rakennuksen koko elinkaaren aikaiset toiminnot. Oppaan avulla ohjataan rakennushankkeeseen ryhtyvää ja muita rakennushankkeeseen osallistuvia tahoja tunnistamaan uudelleenkäytettävien rakennusosien mahdollisuudet ja reunaehdot sekä tarvittavat toimenpiteet rakennusosien uudelleenkäytössä ja kelpoisuuden osoittamisessa luvanvaraisessa talonrakentamishankkeessa.  

Tuotetun tiedon ja uusien kuvattujen menettelytapojen kautta saadaan perusteita uudelleenkäytettävien rakennusosien rakennuspaikkakohtaiseen varmentamiseen viranomaisille sekä kaikille rakennushankkeen osapuolille. Opasta voi käyttää laajasti rakennusprojekteissa, joissa halutaan varmistaa uudelleenkäytettävien rakennusosien terveellisyys, turvallisuus ja kohteeseen sopivuus.  

Oppaan avulla voidaan vauhdittaa uudelleenkäytettävien rakennusosien markkinoiden syntymistä, kun mahdollisilla materiaalin ostajilla, myyjillä ja käyttäjillä on selkeä kuva siitä mitä ja miten uudelleenkäytettäviltä rakennusosilta vaaditaan talonrakentamisessa ja eri käyttötapauksissa sekä kelpoisuuden osoittamisessa.

Lisätietoja: Katja Tähtinen, tutkimusjohtaja, Rakennustietosäätiö RTS, katja.tahtinen@rts.fi  040 584 3360